Home / Candle / Nguyễn văn Hưu (lương giáo)

Nguyễn văn Hưu (lương giáo)

Xin cầu cho linh hồn Nguyễn văn Hưu (lương giáo) mới qua đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …