Home / Candle / Phan Thi Le va Nguyen Van Su

Phan Thi Le va Nguyen Van Su

Xin cho linh hon ong ba ngoai con va tien nhan noi ngoai la nhung nguoi ngoai dao duoc on tha thu va mau chong ve huong nhan Cha. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …