Home / Candle / PhaoLô Bùi Sanh

PhaoLô Bùi Sanh

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN PhaoLô Bùi Sanh được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …