Home / Candle / Phêro Hoàng Anh Đức

Phêro Hoàng Anh Đức

Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn phêro được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt đức chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng . Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …