Home / Candle / Phero va Anna

Phero va Anna

Được mau hưởng nhan Thánh

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …