Home / Candle / Philips Nguyễn Văn Hoà

Philips Nguyễn Văn Hoà

Xin cho linh hồn Philips được về hưởng nhan thánh Chúa 🙏💚🌈

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …