Home / Candle / Soul Theresa Tran Thi Mai ,

Soul Theresa Tran Thi Mai ,

Dear Father , Sister !! Please !! Pray For my Mother can soon see God in Heaven .
Thank You Father, Sister .
Hiep- Huong Ninh Family

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …