Home / Candle / Linh Hồn Têrêsa

Linh Hồn Têrêsa

Xin Chúa thương xót linh hồn Tê-rê-sa!.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …