Home / Candle / Thầy Phêrô Trần Đức Thảo

Thầy Phêrô Trần Đức Thảo

He passed away on Thursday, September 19, 2019. May he rest in peace with Father – Son – Holy Spirit

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …