Home / Candle / Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ

Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ

Xin cho các Linh Hồn sớm về hưởng tthanhs nhan Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …