Home / Candle / Vincente Nguyen vän Ký

Vincente Nguyen vän Ký

Xin chúa Và me Maria đón nhận linh hồn Vincente

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …