Home / Candle / Xin cầu cho 2 linh hồn Giuse

Xin cầu cho 2 linh hồn Giuse

Nguyện xin Thiên Chúa thương đến linh hồn Giuse.

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …