Home / Candle / Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie

Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie

Xin cầu cho linh hồn Phanxico Xavie được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng Amen!🙏🙏🙏🙏

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …