Home / Chúng ta không

Chúng ta không

Anh Em Cát Minh không đơn độc vất vả leo lên Núi Cát Minh: Đức Maria, người chị và người đồng lữ hành của chúng ta trong đức tin, cùng sánh bước và khích lệ chúng ta, với tư cách là mẹ và là thầy.

Anh Em Cát Minh không đơn độc vất vả leo lên Núi Cát Minh: Đức Maria, người chị và người đồng lữ hành của chúng ta trong đức tin, cùng sánh bước và khích lệ chúng ta, với tư cách là mẹ và là thầy.