Home / cung di

cung di

Anh Em Cát Minh cùng đồng hành với những người khác, những người đã nhận được cùng một hồng ân và cùng một lời gọi. Anh Em Cát Minh cùng nhau nỗ lực xây dựng một cộng đoàn theo gương mẫu cộng đoàn Giêrusalem: một cộng đoàn hoàn toàn chú tâm vào Lời Chúa, việc bẻ bánh, cầu nguyện, xem mọi sự là của chung, và phục vụ.

Anh Em Cát Minh cùng đồng hành với những người khác, những người đã nhận được cùng một hồng ân và cùng một lời gọi. Anh Em Cát Minh cùng nhau nỗ lực xây dựng một cộng đoàn theo gương mẫu cộng đoàn Giêrusalem: một cộng đoàn hoàn toàn chú tâm vào Lời Chúa, việc bẻ bánh, cầu nguyện, xem mọi sự là của chung, và phục vụ.