Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Bà tiến dâng

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria
trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Bà tiến dâng”

Ts. Vinh-sơn Vũ Trọng Tài, O.Carm.

Check Also

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …