Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria

trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.”

Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.

 

Check Also

Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …