Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria

trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.”

Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.

 

Check Also

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …