Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (A)

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (A)

Date: Chủ Nhật 10 Tháng Chín, 2023
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm A

Sửa lỗi anh em trong cộng đoàn

Chăm sóc những người đã rời khỏi cộng đoàn

Mátthêu 18:15-20

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự  thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tạo Dựng và trong Kinh Thánh, trong các sự việc của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con, để giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

 2.  Bài Đọc 

a)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Mt 18:15-16:  Sửa lỗi các anh chị em và tái-lập sự hiệp nhất

Mt 18:17:  Những kẻ không nghe cộng đoàn thì tự mình tách rời khỏi cộng đoàn

Mt 18:18:  Những quyết định ở dưới đất được chấp nhận ở trên trời

Mt 18:19:  Cầu nguyện chung cho những người đã rời bỏ cộng đoàn

Mt 18:20:  Sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn  

b)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

–  Tin Mừng của thánh Mátthêu sắp xếp Lời Chúa Giêsu vào trong năm Bài Giảng tuyệt vời.  Điều này cho thấy rằng vào cuối thế kỷ thứ nhất, thời điểm của sách Tin Mừng Mátthêu được hoàn tất, các cộng đoàn Kitô hữu đã thực hiện các hình thức giáo lý cụ thể.  Năm Bài Giảng là năm dấu tuyệt vời cho thấy phương cách trên cuộc hành trình.  Các Bài Giảng này đưa ra những tiêu chuẩn cụ thể để dạy cho mọi người và giúp họ giải quyết các vấn nạn.  Lấy ví dụ, bài Giảng về Giáo Hội (Mt 18:1-35) đưa ra những lời chỉ dẫn cho các thành viên của cộng đoàn nên sống với nhau như thế nào để cộng đoàn có thể là một sự mặc khải của Nước Chúa.

– Ngày Chúa Nhật thứ 23 Thường Niên tuần này, chúng ta sẽ đọc và suy niệm về phần thứ hai của Bài Giảng về Giáo Hội và chúng ta sẽ thấy rõ hai khía cạnh:  sự sửa lỗi trong tình anh em, làm thế nào tiếp tục tiến tới trong trường hợp có sự xích mích giữa các thành viên của cộng đoàn (18:15-18), và sự cầu nguyện chung:  cách chăm sóc những người đã rời bỏ cộng đoàn (18:19-20).

c)  Phúc Âm:  

15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi.  Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em.  16 Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng.  17 Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn.  Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo hoặc như người thu thuế.  18 Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ.  19 Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó.  20 Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.”

3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Để Lời Chúa được thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý:

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Phần nào của bài Tin Mừng đánh động bạn nhất?  Tại sao? 

b)  Chúa Giêsu cho chúng ta lời khuyên nào để giúp người ta giải quyết những vấn nạn của cộng đoàn và hòa giải giữa các thành viên với nhau?            

c)  Đòi hỏi căn bản từ lời khuyên của Chúa Giêsu là gì? 

d)  Theo Mt 16:19, quyền tha tội được trao cho ông Phêrô; trong sách Gioan câu 20:23, cùng một quyền này lại được trao cho các môn đệ.  Còn ở đây, quyền tha tội được trao cho cộng đoàn.  Cộng đoàn chúng ta sẽ xử dụng quyền tha thứ được trao cho chúng ta bởi Chúa Giêsu như thế nào?

e)  Chúa Giêsu nói:  “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.  Điều này có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? 

5.  Chìa khóa của bài đọc

Dành cho những ai muốn đào sâu vào trong bài Tin Mừng.

a)  Bối cảnh của đoạn Phúc Âm chúng ta trong Tin Mừng Mátthêu:

Trong việc sắp xếp Lời Chúa Giêsu vào trong năm bài giảng tuyệt vời, Phúc Âm Mátthêu bắt chước năm cuốn sách Ngũ Kinh và trình bày Tin Mừng Nước Trời như một bộ Lề Luật Mới.  Phần Phụng Vụ của Chúa Nhật tuần này thách thức chúng ta với Lề Luật Mới dạy cho chúng ta cách sửa lỗi anh em trong cộng đoàn và thái độ của chúng ta đối với những kẻ tự tách rời khỏi cộng đoàn.

b)  Lời bình giải về đoạn Tin Mừng: 

Mt 18:15-16:  Sửa lỗi các anh chị em và tái-lập sự hiệp nhất

Chúa Giêsu ban ra các tiêu chuẩn đơn giản và cụ thể để nói cho chúng ta biết cách tiếp tục tiến tới trong trường hợp có sự xích mích trong cộng đoàn.  Nếu một người anh chị em phạm lỗi, đó là, hành động trái với đời sống của cộng đoàn, bạn không được tố cáo anh ấy hay chị ấy trước cộng đoàn.  Trước hết, bạn phải nói chuyện riêng với người ấy.  Hãy cố gắng tìm hiểu tại sao anh ấy/chị ấy lại hành động như vậy.  Nếu bạn thấy không có kết quả, thì hãy gọi thêm hai hoặc ba người nữa của cộng đoàn để may ra có thể giải quyết được việc.

Mátthêu viết Tin Mừng của ông vào những năm của thập niên 80 và 90, gần như vào cuối thế kỷ thứ nhất, cho cộng đoàn người Do Thái cải đạo từ miền Galilê và Syria.  Nếu ông nhớ rành mạch những lời này của Chúa Giêsu, đó là bởi vì trên thực tế, trong những cộng đoàn ấy đã có những sự chia rẽ trầm trọng liên quan đến việc chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai.  Nhiều gia đình đã bị chia rẽ và bị bách hại bởi chính cha mẹ họ là những người đã không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêssia (Mt 10:21, 35-36).    

Mt 18:17:  Những kẻ không nghe lời cộng đoàn thì hãy kể nó như là người ngoại giáo

Trong những trường hợp đặc biệt và sau khi đã cố gắng bằng mọi cách, người anh/chị em không vâng lời phải được đưa ra trước cộng đoàn.  Và nếu người ấy không chịu nghe theo lời khuyên bảo của cộng đoàn, thì người ấy phải bị xem như là “người ngoại giáo hoặc như người thu thuế”, nghĩa là người đó không thuộc về cộng đoàn và người ấy không còn muốn là một thành viên của cộng đoàn.  Vì thế, bạn không loại trừ bất cứ ai, nhưng chính người ấy tự loại trừ mình ra khỏi đời sống chung của cộng đoàn.     

Mt 18:18:  Quyết định ở dưới đất được chấp nhận ở trên trời

Theo câu Mt 16:19, quyền tha tội được trao cho Phêrô; còn câu Ga 20:23, quyền này được trao cho các môn đệ.  Giờ đây, trong đoạn Tin Mừng này, quyền tha tội được trao cho cộng đoàn:  “những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ”.  Ở đây chúng ta thấy tầm quan trọng của việc hòa giải và trách nhiệm lớn lao của cộng đoàn trong việc cư xử với các thành viên.  Cộng đoàn không rút phép thông công một người, nhưng chỉ đơn giản phê chuẩn sự loại trừ rằng người ấy đã công khai thừa nhận bằng cách rời khỏi cộng đoàn.

Mt 18:19:  Cầu nguyện chung cho những anh chị em đã rời khỏi cộng đoàn

Việc loại trừ một người không có nghĩa là người ấy bị bỏ mặc cho số phận của họ.  Nói đúng hơn, người ấy có thể đã tách rời khỏi cộng đoàn, nhưng sẽ không bị tách rời khỏi Thiên Chúa.  Vì thế, nếu việc trình với cộng đoàn đã không mang lại kết quả và nếu kẻ ấy không còn muốn là một phần tử của cuộc sống cộng đoàn, chúng ta vẫn có nhiệm vụ cùng nhau cầu nguyện với Chúa Cha để đạt được sự hòa giải. Và Chúa Giêsu cam đoan rằng Chúa Cha sẽ nhậm lời.

Mt 18:20:  Sự hiện diện của Chúa Giêsu ở giữa cộng đoàn

Lý do cho sự bảo đảm rằng được lắng nghe là lời hứa của Đức Giêsu:  “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy!”  Chúa Giêsu nói rằng Người là trung tâm, cái trục của cộng đoàn, và như thế, cộng đoàn cùng nhau cầu nguyện với Chúa Cha thì Người có thể ban cho ơn trở lại của người anh chị em đã rời khỏi cộng đoàn.

c)  Đào sâu hơn:

–  Cộng đoàn như là nơi chọn lựa cho sự đoàn kết và tình huynh đệ:

Xã hội tân cấp tiến ngày nay, được đánh dấu bằng chủ nghĩa tiêu thụ, thì hà khắc và nhẫn tâm.  Nó không ngó ngàng gì đến người nghèo, đến những kẻ bé mọn, ngoại kiều và dân tị nạn.  Tiền của không có chỗ cho lòng thương xót.  Xã hội của Đế quốc La-mã cũng khắc nghiệt và nhẫn tâm, không có chỗ cho những kẻ bé mọn.  Họ đã đi tìm một chỗ trú cho trái tim của họ nhưng hoài công.  Các hội đường thì quá đòi hỏi và không cho họ một chỗ nghỉ ngơi.  Trong các cộng đoàn Kitô hữu, có những người muốn giới thiệu sự khắt khe của những người Biệt Phái vào trong việc tuân giữ Lề Luật.  Họ đã đem vào tình huynh đệ các tiêu chuẩn bất công của xã hội và hội đường.  Vì thế, trong các cộng đoàn có phát sinh những chia rẽ như trong xã hội và trong hội đường giữa những người Do Thái và không Do Thái, giữa người giàu và kẻ nghèo, người cai trị và kẻ bị trị, kẻ lắm lời và người im lặng, đàn ông và phụ nữ, chủng tộc và tôn giáo.  Và thay vì làm cho cộng đoàn là nơi tiếp đãi ân cần, nó đã trở nên nơi phán xét.  Nhắc lại những Lời của Chúa Giêsu trong Bài Giảng về Giáo Hội, Mátthêu muốn làm sáng tỏ cuộc hành trình của người Kitô hữu để cộng đoàn có thể là nơi chọn lựa cho sự đoàn kết và tình huynh đệ.  Nó phải là Tin Mừng cho người nghèo.  

–  Vạ tuyệt thông và loại trừ khỏi đời sống huynh đệ:

Chúa Giêsu không muốn nhắc đến sự loại trừ.  Đúng ra, Người muốn khuyến khích việc thâu gọp lại.  Chúa đã làm tất cả các điều này trong đời của Người:  Chúa đã chào đón và tái hòa nhập với những người, vì lợi dụng sai danh nghĩa Thiên Chúa, đã bị loại trừ khỏi cộng đoàn.  Nhưng Người không thể ngăn ngừa được kẻ không đồng ý với Tin Mừng Nước Trời rồi sẽ từ chối không gia nhập cộng đoàn và tự tách rời mình khỏi cộng đoàn.  Đây là những gì mà một số người Biệt Phái và luật sĩ đã làm.  Thậm chí sau đó, cộng đoàn phải cư xử giống như Người Cha trong dụ ngôn Đứa Con Hoang Đàng.  Cộng đoàn phải luôn nghĩ đến anh chị em ấy và cầu nguyện cho họ để những người ấy có thể thay đổi ý nghĩ và quay về với cộng đoàn.

6.  Thánh Vịnh 32                                                                           

Kẻ lỗi lầm được tha thứ

Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
người có tội mà được khoan dung.
Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.

Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.

Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ: “Nào ta đi thú tội với Chúa,”
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.

Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.
Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.

Chúa rằng: “Này đây Ta răn dạy,
chỉ cho con biết đường lối phải theo,
để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.
Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
nếu không, nó chẳng chịu đến gần.”

Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.
Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.
Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.

7.  Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa vì Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực hành Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

Date: Time: - THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng …