Home / Lectio Divina

Lectio Divina

Lectio Divina: Luca 6:36-38

Thứ Hai 26 Tháng Hai, 2024

Thứ Hai Tuần II Mùa Chay   

                             

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa công chính và thánh thiện,

Là Cha yêu thương của chúng con, (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 23:1-12

Thứ Ba 27 Tháng Hai, 2024

Thứ Ba Tuần II Mùa Chay   

                              

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa muốn chúng con sống bằng đức tin của chúng con (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 20:17-28

Thứ Tư 28 Tháng Hai, 2024

Thứ Tư Tuần II Mùa Chay   

                              

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Các ngôn sứ của Chúa nhắc nhở chúng con (more…)

Lectio Divina: Luca 16:19-31

Thứ Năm 29 Tháng Hai, 2024

Thứ Năm Tuần II Mùa Chay  

                            

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Nhiều người trong chúng con, cuộc đời chưa bao giờ được khá giả như thế (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 21:33-43, 45-46

Thứ Sáu 1 Tháng Ba, 2024

Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay  

                             

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, chúng con không muốn chết;

Chúng con muốn sống.

Chúng con muốn được hạnh phúc (more…)

Lectio Divina: Luca 15:1-3, 11-32

Thứ Bảy 2 Tháng Ba, 2024

Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay 

                              

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Cha Trung Tín, Chúa là Thiên Chúa của chúng con

Chúa của ân sủng, lòng thương xót và tha thứ. (more…)

Lectio Divina: Luca 4:24-30

Thứ Hai 4 Tháng Ba, 2024

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay 

                              

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Thiên Chúa thánh thiện và công chính,

Là Chúa Cha yêu thương của chúng con (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 18:21-35

Thứ Ba 5 Tháng Ba, 2024

Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

                                

 1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa

Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con (more…)

Lectio Divina: Mátthêu 5:17-19

Thứ Tư 6 Tháng Ba, 2024

Thứ Tư Tuần III Mùa Chay                                

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Các lời tiên tri của Chúa nhắc nhở chúng con (more…)

Lectio Divina: Luca 11:14-23

Thứ Năm 7 Tháng Ba, 2024

Thứ Năm Tuần III Mùa Chay                             

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Nhiều người trong chúng con chưa bao giờ có được những của cải như thế, (more…)