Tin mới
Home / Lectio Divina

Lectio Divina

LeMeNuiCatMinh

Thưa Bà, đây là con của Bà! Đây là mẹ của anh! Ga 19:25-27 1. Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio  Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng con với ánh sáng của Chúa để chúng con có thể hiểu được ý nghĩa

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (A)

Sunday 19 July, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 16 TN (A)

Sự phát triển nhiệm mầu của Nước Trời Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa Mt 13:24-43  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thần Khí Chúa của Chân Lý, Đấng được sai đến bởi Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng con đến sự toàn chân, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con để chúng con có …

Lectio Divina: Thánh Maria Mađalêna

Wednesday 22 July, 2020

Lectio Divina

StMadalena

Mùa Thường Niên                                                1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây.

Lectio Divina: Thánh Giacôbê Tông Đồ

Saturday 25 July, 2020

Lectio Divina

Giacobe TĐ

Mùa Thường Niên                                                 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin thương xót con cái Chúa đây.

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (A)

Sunday 26 July, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 17 TN (A)

Ba dụ ngôn về Vương Quốc Thiên Chúa Khám phá ra các dấu hiệu của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày  Mt 13:44-52 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn …

Lectio Divina: Thánh Martha – Lc 10:38-42

Wednesday 29 July, 2020

Lectio Divina

StMartha

Mùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng bảo vệ chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (A)

Sunday 2 August, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 18 TN (A)

Bánh hóa ra nhiều Mt 14:13-21 1.  Bài Đọc a)  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy ngự đến

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (A)

Thursday 6 August, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

Mùa Thường Niên 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha nhân từ và hằng hữu,

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (A)

Sunday 9 August, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 19 TN (A)

Đức Giêsu đi trên mặt nuớc Mt 14:22-33 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, cuộc sống con đang trải qua cơn bão táp, những ngọn gió vị kỷ đẩy con tới nơi con không muốn đến, nhưng con không thể cưỡng chống lại được sức mạnh của chúng.  Con thì …

LorensoTuDao

Mùa Thường Niên  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống,