Home / Các suy niệm về Đức Maria / Mẹ Maria, mẫu gương phục vụ tuyệt vời.

Mẹ Maria, mẫu gương phục vụ tuyệt vời.

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria
trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Mẹ Maria, mẫu gương phục vụ tuyệt vời.”

Ts. Gioan Baotixita Hoàng Thừa Thế, O.Carm.

Check Also

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …