Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

MonthWeekDay
Tháng Chín 2020
Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Chủ Nhật 30 Tháng Tám, 2020 Thứ Hai 31 Tháng Tám, 2020 Thứ Ba 1 Tháng Chín, 2020

✠: Thánh Teresa Margaret Redi (OCD), trinh nữ

✠: Thánh Teresa Margaret Redi (OCD), trinh nữ
Thứ Tư 2 Tháng Chín, 2020 Thứ Năm 3 Tháng Chín, 2020 Thứ Sáu 4 Tháng Chín, 2020 Thứ Bảy 5 Tháng Chín, 2020
Chủ Nhật 6 Tháng Chín, 2020 Thứ Hai 7 Tháng Chín, 2020 Thứ Ba 8 Tháng Chín, 2020 Thứ Tư 9 Tháng Chín, 2020 Thứ Năm 10 Tháng Chín, 2020 Thứ Sáu 11 Tháng Chín, 2020 Thứ Bảy 12 Tháng Chín, 2020
Chủ Nhật 13 Tháng Chín, 2020 Thứ Hai 14 Tháng Chín, 2020 Thứ Ba 15 Tháng Chín, 2020 Thứ Tư 16 Tháng Chín, 2020 Thứ Năm 17 Tháng Chín, 2020

✠: Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

✠: Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)
Thứ Sáu 18 Tháng Chín, 2020 Thứ Bảy 19 Tháng Chín, 2020
Chủ Nhật 20 Tháng Chín, 2020 Thứ Hai 21 Tháng Chín, 2020 Thứ Ba 22 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 1 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Tư 23 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 2 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Năm 24 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 3 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 3 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Sáu 25 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 4 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Bảy 26 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 5 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Chủ Nhật 27 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 6 - Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Hai 28 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 7 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 7 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Ba 29 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 8 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Tư 30 Tháng Chín, 2020

✠: Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu

✠: Ngày 9 – Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
Thứ Năm 1 Tháng Mười, 2020

✠: Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)

✠: Thánh Thérèse Hài Đồng Giêsu (OCD), trinh nữ tiến sĩ hội thánh (Lễ kính)
Thứ Sáu 2 Tháng Mười, 2020 Thứ Bảy 3 Tháng Mười, 2020