Home / Phụng Vụ Cát Minh

Phụng Vụ Cát Minh

Thánh Elia, Tiên tri (Lễ trọng)


Thứ Năm 20 Tháng Bảy, 2023

Tiên tri Elia xuất hiện trong Kinh thánh như là người của Thiên Chúa, người luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và chiến đấu cách đầy nhiệt huyết cho việc thờ phượng một Thiên Chúa Thật. Ông bảo vệ lề luật của Thiên Chúa trong một cuộc chiến trong đại trên núi Cát Minh. Ông vạch trần sự lầm lạc mê muội này của những người này. Êlia đã tập họp dân Israel trên núi Carmel và buộc họ phải lựa chọn: “Nếu Chúa là Thiên Chúa thì hãy theo Ngài; còn nếu Baal là Chúa thì cứ theo hắn” (1V 18, 21). Và vị tiên tri, con người cưu mang tình yêu Thiên Chúa, không bỏ mặc dân mình đang phải lựa chọn, nhưng đã ra tay giúp họ, bằng cách cho thấy dấu chỉ của sự thật.

Êlia là một con người chiêm niệm, và qua chiêm niệm ông có khả năng cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện nơi ông. Trên núi Hô-rép ông được ban cho một kinh nghiệm thân mật với Thiên Chúa hằng sống. Nguồn cảm hứng đó được cảm thấy nơi ông từ ngay những ngày đầu của nhà Dòng, vì nguồn cảm hứng đó trải rộng suốt lịch sử nhà Dòng đến nỗi Tiên tri này có thể xứng đáng được gọi là đấng sáng lập nên lý tưởng Cát Minh.

Êlia là một con người gợi hứng để bao người cùng theo. “Elia đi ngang qua Elisa và ném áo choàng của mình lên Elisa. Ngay lập tức Elisa bỏ lại bò và chạy theo Elia như người giúp việc cho ông” (1 V 19,19-21). Elisa được đầy tràn thần khí của Elia; trong số những dấu chỉ Elisa thực hiện, chữa Na-a-man khỏi bệnh cùi và làm cho một đứa bé đã chết sống lại. Ông sống giữa những người con trai của các tiên tri và trong danh của Thiên Chúa, ông can thiệp cách thường vào những vấn đề của dân Ít-ra-en.
Quan tâm về nguồn gốc đó trên núi Cát Minh, Dòng Cát Minh ước muốn kéo dài mãi kỉ niệm về sự hiện diện và những việc làm của vị Tiên tri vĩ đại này xuyên qua việc cử hành phụng vụ về Thánh Elia và Elisa. Vì vậy tổng hội năm 1399 ra sắc lệnh cử hành lễ kính Tiên tri Elisa. Nhờ vào lòng trung thành của ông vào Thiên Chúa thật và qua việc phục vụ của ông cho dân Chúa, Tiên tri Elisa đã minh họa cách hiệu quả ý nghĩa của ơn gọi tiên tri trong cuộc sống của chúng ta.

Ngay từ những ngày đâu, Dòng Cát Minh xem Tiên Tri Êlia là vị sáng lập tinh thần của Dòng Cát Minh. Các Ẩn sĩ khi sống ẩn dật tại các khe núi Cát Minh, các ẩn sĩ đã nhận tiên Tri Êlia làm đấng gợi hứng cho mình trong hành trình theo Chúa và đặc biệt trong hành trình chiêm niệm và cô tịch. Họ đã nhận thấy nơi Êlia một con người khao khát Đấng Hằng Sống và chiến đấu đến cùng để chứng minh được Thiên Chúa họ đang tin.

Sau Công Đồng Vatican II, các vị Tổ Phụ hay Tiên Tri trước thời Tân Ước không được đưa vào lịch phụng vụ Roma nhưng Bộ Phụng Tự lại đặc cách riêng cho Phụng vụ Dòng Cát Minh trong việc kính nhớ Vị Tiên Tri đặc biệt này.

View full calendar