Tin mới

Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (A)

Sunday 19 July, 2020

Lectio Divina | Lectio Divina Năm A

CN 16 TN (A)

Sự phát triển nhiệm mầu của Nước Trời Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa Mt 13:24-43  1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Thần Khí Chúa của Chân Lý, Đấng được sai đến bởi Chúa Giêsu để hướng dẫn chúng con đến sự toàn chân, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con để chúng con có …