Home / Tin Tức / PHÓNG CHIẾU

PHÓNG CHIẾU

Một số người nói gì về thảm kịch 11 tháng 9 năm 2001? Họ nói gì trận sóng thần Tsunami năm ngoái? Họ nói gì về trận bão kinh hoàng Katrina đang xảy ra ở miền Nam nước Mỹ? Họ đang và sẽ nói gì về Thiên Chúa khi có thảm kịch xảy ra trong cuộc đời? Họ có nói rằng Chúa đánh phạt những người tội lỗi không?
Bạn có bao giờ nghe người ta nói “Thiên Chúa giống như một người cha đôi khi dùng hình phạt để răn dạy con cái”? Và, bạn có đồng ý với ý kiến này không?
Đức Giêsu gọi Thiên Chúa là Abba, nghĩa là Cha, là Bố. Thiên Chúa và người Cha đó của Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Đức Giêsu khẳng định “Ai thấy tôi là thấy Cha tôi, Đấng đã sai tôi.” (Gioan 12:45) Chúng ta thấy gì nơi Đức Giêsu? Có bao giờ Đức Giêsu làm hại ai chưa, ngay cả đối với người tội lỗi? Có bao giờ Người gây ra đau khổ cho ai không? Bạn có thể tìm được một bằng chứng nào trong Tin Mừng về việc Chúa Giêsu phạt tội nhân không? Còn tôi thì không. Ngược lại, tôi chỉ có thể tìm được vô số những bằng chứng về sự tha thứ, lòng nhân hậu, và tình thương yêu của Người dành cho những người tội lỗi, trong đó có bản thân tôi.
Chúa Giêsu ôm lấy tất cả mọi cuộc đời, đặc biệt là các tội nhân: “Những người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, nhưng những người đau yếu thì cần. Hãy đi và học cho biết điều này: Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần lễ tế. Tôi đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng để kêu gọi những người tội lỗi.” (Mt 9:12-13). Chúa Giêsu chỉ muốn họ được sống dồi dào. Vậy thì làm sao Thiên Chúa, người Cha vô cùng nhân từ của Đức Giêsu, lại có thể liên quan đến những thảm cảnh cuộc đời như vụ khủng bố 11 tháng 9, cơn sóng thần Tsunami, trận bão Katrina, bệnh tật, đánh bom tự sát, v.v… Không, Thiên Chúa không thể làm những chuyện như thế, không phải vì Người không đủ sức làm, nhưng vì Người là Tình Yêu (1Ga 4:16). Những thảm cảnh này là do các nguyên nhân khác.
Chúng ta không thể phóng chiếu hình ảnh mình có về người cha trần thế lên Đấng là Thiên Chúa và là Cha mà Đức Giêsu nói đến. Thiên Chúa và Người Cha đó không phải là cha mẹ trần thế của chúng ta. Cách duy nhất để chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của Abba – người Cha – mà Đức Giêsu nói đến là đào sâu tương quan của Đức Giêsu và Thiên Chúa, chứ không phải bằng cách thay đổi danh xưng “cha” bằng một danh xưng khác vì mọi danh xưng con người đều giới hạn và khiếm khuyết về Thiên Chúa.
Chúng ta hãy cùng nhớ rằng Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu, chính là người Cha đầy lòng yêu thương của hết mọi người.

Jos Việt, O.Carm.
————————————————————–

PROJECTION 

What did some people say about the tragedy of September 11th, 2001? What did some others say about the Tsunami last year? What did some say about the hurricane Katrina? What do and will some people say about God when tragedy happens in their life? Do they say that God punishes bad people?
Have you ever heard “God is like a father who sometimes punishes his children, by smacking or hitting them, to teach them some lesson!”? And, do you agree with that opinion?
Jesus calls God Abba, “Daddy”. What has the God and Daddy of Jesus done for us humans? Jesus assures: “Whoever sees me sees the Father who sent me.” (John 12:45) What do we see in Jesus? Has he done anything to harm anyone, even a very bad sinner? Has he caused any suffering or affliction to anyone? Can you find any true evidence in the Gospel that shows Jesus punishing sinners? No, I cannot. On the contrary, I only find so many good things about his mercy, forgiveness, and love for sinners, for bad people including myself.
Jesus embraces everyone, especially sinners: “Those who are well don’t need a doctor, but the sick do. Go and learn what this means: I desire mercy and not sacrifice. For I didn’t come to call the righteous, but sinners.” (Matthew 9:12-13). He only wants them to have life to the full. Then, how can God, his ever loving Father, have anything to do with the tragedy of September 11th, the Tsunami, the hurricane Katrina, cancer, suicidal bombing …??? No, God cannot do anything like that, not because He has no power to do it, but because “God is Love.” (1John 4:16). These tragedies come from other causes.
By the way, we cannot project the image of an earthly father that we have experienced on the God and Father that Jesus refers to. The God and Father of Jesus is not the earthly father or mother we have. The only way we can understand the meaning of Father (Abba) that Jesus speaks about is to dig deeply into the relationship of Jesus and his Father, and not by changing “father” to other titles because all titles attached to any human are limited and inadequate about God.
Let us keep in mind that God, the Father of Jesus, is the loving Father of all.

Jos. Viet, O.Carm.

Check Also

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG

NGƯỜI MỞ TRÍ CHO CÁC ÔNG Tuần 3 phục sinh-B. Lc 24, 35-48 Người tài …