Home / Trên hết mọi sự,…

Trên hết mọi sự,…

Trên hết mọi sự, chúng tôi xem  đời sống thánh hiến của chúng tôi như là lời mời gọi và là hồng ân đặc biệt từ Thiên Chúa, bởi đó Người thánh hiến chúng tôi trong Người, để chúng tôi phục vụ anh chị em theo gương Đức Kitô.

Trên hết mọi sự, chúng tôi xem  đời sống thánh hiến của chúng tôi như là lời mời gọi và là hồng ân đặc biệt từ Thiên Chúa, bởi đó Người thánh hiến chúng tôi trong Người, để chúng tôi phục vụ anh chị em theo gương Đức Kitô.