Home / Tu Sĩ Cát Minh sống…

Tu Sĩ Cát Minh sống…

Tu Sĩ Cát Minh sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm tìm nhan Thiên Chúa hằng sống bằng ba chiều kích – qua chiêm niệm – tình huynh đệ, và qua việc phục vụ tha nhân.

Tu Sĩ Cát Minh sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm tìm nhan Thiên Chúa hằng sống bằng ba chiều kích – qua chiêm niệm – tình huynh đệ, và qua việc phục vụ tha nhân.