Home / Tin Tức / Tiên Tri Êlia

Tiên Tri Êlia

Tiên tri Elia xuất hiện trong Kinh thánh như là người của Thiên Chúa, người luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và chiến đấu cách đầy nhiệt huyết cho việc thờ phượng một Thiên Chúa Thật. Ông bảo vệ lề luật của Thiên Chúa trong một cuộc chiến trong đại trên núi Cát Minh, và sau này trên núi Hô-rép ông được ban cho một kinh nghiệm thân mật với Thiên Chúa hằng sống. Nguồn cảm hứng đó được cảm thấy nơi ông từ ngay những ngày đầu của nhà Dòng, vì nguồn cảm hứng đó trải rộng suốt lịch sử nhà Dòng đến nỗi Tiên tri này có thể xứng đáng được gọi là đấng sáng lập nên lý tưởng Cát Minh.
“Elia đi ngang qua Elisa và ném áo choàng của mình lên Elisa. Ngay lập tức Elisa bỏ lại bò và chạy theo Elia như người giúp việc cho ông” (1 V 19,19-21). Elisa được đầy tràn thần khí của Elia; trong số những dấu chỉ Elisa thực hiện, chữa Na-a-man khỏi bệnh cùi và làm cho một đứa bé đã chết sống lại. Ông sống giữa những người con trai của các tiên tri và trong danh của Thiên Chúa, ông can thiệp cách thường vào những vấn đề của dân Ít-ra-en.
Quan tâm về nguồn gốc đó trên núi Cát Minh, Dòng Cát Minh ước muốn kéo dài mãi kỉ niệm về sự hiện diện và những việc làm của vị Tiên tri vĩ đại này xuyên qua việc cử hành phụng vụ về Thánh Elia và Elisa. Vì vậy tổng hội năm 1399 ra sắc lệnh cử hành lễ kính Tiên tri Elisa. Nhờ vào lòng trung thành của ông vào Thiên Chúa thật và qua việc phục vụ của ông cho dân Chúa, Tiên tri Elisa đã minh họa cách hiệu quả ý nghĩa của ơn gọi tiên tri trong cuộc sống của chúng ta.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …