Home / Tin Tức / Lịch Phụng Vụ Tháng 11

Lịch Phụng Vụ Tháng 11

THÁNG 11

Chúa Nhật01TrLễ Các Thánh. Lễ Trọng
Kh 7,2-4 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5:1-12a
Sinh Nhật: James Trần Lê Thiên
RIP: Rev. Ildephonsus McDermott 1925
16-9 Canh Tí
Thứ Hai02TmLễ Các Đẳng Linh Hồn. Lễ Nhớ
Lễ 1: Rm 6:3-9; Ga 6:51-59 Lễ 2: Kn 3:1-9; Lc 23:33,39-43 Lễ 3: Rm 5:4-11; Ga 17:24-26
RIP: Rev. Cyril Conroy + 1972
17-9
Thứ Ba03XThánh Martin đệ Porres, Tu Sĩ
Pl 2:5-11 Tv 22:26-27, 28-30, 31-32 Lc 14:15-24
Bổn Mạng: Martin Ngô Văn Đảng
Sinh Nhật: Richard (Andrew) Champigny
18-9
Thứ Tư04TrThánh Charles Borromeo, Tiến Sĩ (Lễ Nhớ)
Pl 2:12-18 Tv 27:1, 4, 13-14 Lc 14:25-33
19-9
Thứ Năm05XThứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:3-8 Tv 105:2-3, 4-5, 6-7 Lc 15:1-10
Cát Minh: Chân Phước Frances d’Amboise, tu sĩ
RIP: Rev. Paul O’Brien 1999
20-9
Thứ Sáu06XThứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 3:17 hay 4:1 Tv 122:1-2, 3-4, 4-5 Lc 16:1-8
Cát Minh: Thánh Nuno Alvares Pereira, tu sĩ, (Lễ nhớ)
21-9
Thứ Bẩy07XThứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Mốt Mùa Quanh Năm
Pl 4:10-19 Tv 112:1-2, 5-6, 8, 9 Lc 16:9-15
RIP: Rev. Gregory Smith + 1981
22-9
Chúa Nhật08XChúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
Kn 6:12-16 Tv 63:2, 3-4, 5-6, 7-8 1 Txs 4:13-18 hay 13-14 Mt 25:1-13
Thánh Vịnh Tuần 4
Cát Minh: Thánh Elizabeth của Ba Ngôi (OCD), trinh nữ
23-9
Thứ Hai09TrLễ cung hiền đền thờ Thánh Gioan Latêranô (Lễ Kính)
Ez 47:1-2, 8-9, 12 1 Cor 3:9c-11, 16-17 Ga 2:13-22
RIP: Rev. Joseph Zerafa 1992
24-9
Thứ Ba10TrThánh Lêo Cả, Ghts (Lễ Nhớ)
Tts 2:1-8, 11-14 Tv 37:3-4, 18, 23, 27, 29 Lc 17:7-10
25-9
Thứ Tư11TrThánh Martinô thành Tours, Tiến Sĩ (Lễ Nhớ)
Tts 3:1-7 Tv 23:1-3, 3-4, 5, 6 Lc 17:11-19
26-9
Thứ Năm12ĐThánh Josaphat, Gmtđ (Lễ Nhớ)
Plm 7-20 Tv 146:7, 8-9, 9-10 Lc 17:20-25
Sinh Nhật: Micae Nguyễn Hoàng Ni
27-9
Thứ Sáu13TrThánh Frances Xavier Cabrini, Đt (Lễ Nhớ)
2 Ga 4-9 Tv 119:1, 2, 10, 11, 17, 18 Lc 17:26-37
Cát Minh: Chân Phước Maria Teresa Scrilli, trinh nữ
28-9
Thứ Bẩy14XThứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Hai Mùa Quanh Năm
3 Ga 5-8 Tv 112:1-2, 3-4, 5-6 Lc 18:1-8
Cát Minh: Các Thánh Cát Minh (Lễ kính)
29-9
Chúa Nhật15XChúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm Lễ các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam, Lễ Trọng
Thánh Vịnh Tuần 1
Cát Minh: Lễ cầu cho các linh hồn Cát Minh (Lễ nhớ)
RIP: Rev. Berthold Keating + 1918
1-10
Thứ Hai16XThánh Margaret nước Tô Cách Lan; Gertrude, Đt
Kh 1:1-4; 2:1-5 Tv 1:1-2, 3, 4, 6 Lc 18:35-43
2-10
Thứ Ba17TrThánh Elizabeth nước Hungary, Tu Sĩ (Lễ Nhớ)
Kh 3:1-6, 14-22 Tv 15:2-3, 3-4, 5 Lc 19:1-10
RIP: Rev. John McGrath + 1953
3-10
Thứ Tư18XLễ cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô Tđ
Kh 4:1-11 Tv 150:1-2, 3-4, 5-6 Lc 19:11-28 Event: AGM Phụ Tỉnh (18-19 November) @ Therese
4-10
Thứ Năm19XThứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 5:1-10 Tv 149:1-2, 3-4, 5-6, 9 Lc 19:41-44
Cát Minh: Thánh Raphael of St. Joseph (OCD), linh mục
Event: AGM Phụ Tỉnh (18-19 November) @ Therese
5-10
Thứ Sáu20XThứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Ba Mùa Quanh Năm
Kh 10:8-11 Tv 11914, 24, 72, 103, 111, 131 Lc 19:45-48
Sinh Nhật: Raymond Maher
6-10
Thứ Bẩy21TrLễ Đức Mẹ dâng mình vào Đền Thánh (Lễ Nhớ)
Kh 11:4-12 Tv 144:1, 2, 9-10 Lc 20:27-40
7-10
Chúa Nhật22TrLễ Chúa Kitô Vua. Lễ Trọng
Sinh Nhật: Peter Phạm Trọng
RIP: Rev. Norbert Hansen + 1998
8-10
Thứ Hai23XThánh Clementô I, Ghtđ; Columban, Tu Viện Trường; Chân Phước Miguel Pro, Lmtđ
Kh 14:1-3, 4-5 Tv 24:1-2, 3-4, 5-6 Lc 21:1-4
Thánh Vịnh Tuần 2
9-10
Thứ Ba24ĐThánh Andrê Dũng-Lạc, Lm, và các bạn tử đạo Việt Nam. Lễ Trọng
Chọn lễ chung các Thánh Tử Đạo
10-10
Thứ Tư25XThứ Tư sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 15:1-4 Tv 98:1, 2-3, 7-8, 9 Lc 21:12-19
11-10
Thứ Năm26XThứ Năm sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9 Tv 100:2, 3, 4, 5 Lc 21:20-28
12-10
Thứ Sáu27XThứ Sáu sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 20:1-4, 11-21:2 Tv 84:3, 4, 5-6, 8 Lc 21:29-33
Sinh Nhật: Anthony Paduva Nguyễn Công Thành
13-10
Thứ Bẩy28XThứ Bẩy sau Chúa Nhật Thứ Ba Mươi Bốn Mùa Quanh Năm
Kh 22:1-7 Tv 95:1-2, 3-5, 6-7 Lc 21:34-36
Linh Mục: Joseph Nguyễn Quang Vinh (2019)
RIP: Very Rev. John Bartley 1895
14-10
Chúa Nhật29TmChúa Nhật Thứ Nhất Mùa Vọng
Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7 Tv 80:2-3,15-16,18-19 1 Cr 1:3-9 Mc 13:33-37
Thánh Vịnh Tuần 1
Cát Minh: Chân Phước Denis of the Nativity (OCD) và Redemptus of the Cross (OCD) lmtđ
RIP: Rev. Paul O’Dwyer 1922
15-10
Thứ Hai30ĐThánh Andrê, Tông Đồ (Lễ Kính)
Rom 10:9-18 Mt 4:18-22
16-10

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …