Home / Tin Tức / Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Nguồn: Tin CITOC (Centrum Informationis Totius Ordinis Carmelitatum) số 27/2021,
và Huỳnh Mai Trác, https://dongcatminh.org/chan-phuoc-titus-brandsma/

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …