Home / Tin Tức / Các Tiêu Chí Trở Thành Tu Sĩ Cát Minh

Các Tiêu Chí Trở Thành Tu Sĩ Cát Minh

Chiều kích nhân bản

Ứng sinh:

1. sẵn sàng bước vào một tiến trình tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng,  chịu để cho mình được hướng dẫn qua tiến trình ấy; có khả năng và thiện chí xem xét cá tính và lịch sử bản thân mình cách thực tế; đã đạt đến một mức độ tự biết mình nào đó; đã có được một thế quân bình nào đó giữa các khả năng tình cảm và trí thức.
2. nhìn nhận và chấp nhận giới tính của mình và sẵn sàng dung hợp nó; sẵn sàng tương quan trưởng thành với những người nam và người nữ, và tiếp xúc cách cởi mở và chân thành; nhạy cảm, có khả năng thán phục và đồng cảm, và chấp nhận dị biệt.
3. có tinh thần trách nhiệm; biết cách lấy quyết định; có khả năng hoàn thành những công việc đã bắt đầu; tỏ ra cương định và tự chủ; có khả năng giải quyết mâu thuẫn, sự chỉ trích, sự thất vọng,  những lúc khủng hoảng; chứng tỏ một sự quân bình thích đáng giữa quan tâm đến nhu cầu cá nhân và quan tâm đến tha nhân.
4. có khả năng chấp nhận các nền văn hoá khác; khoan dung, hoặc phấn đấu để thắng vượt thành kiến của mình; chứng tỏ sự quan tâm đến đời sống, lịch sử và xã hội mình sống, cũng như các vấn nạn của xã hội ấy; lưu ý đến các thực tại xã hội, chính trị, văn hoá, những vấn đề công lý và hoà bình, cùng việc bảo vệ môi sinh.
5. có khả năng hội nhập hài hoà một đời sống gồm cầu nguyện, tình huynh đệ, việc phục vụ, học hành và giải trí, cũng như tổ chức thì giờ của mình cách xây dựng (constructive); biết cách sống một mình.
6. đã chứng tỏ, trong các giai đoạn huấn luyện trước đây, là siêng năng và có trách nhiệm trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Các chiều kích thiêng liêng và Cát Minh

Ứng sinh:

1. có một đời sống cầu nguyện tốt và nuôi dưỡng tương quan riêng tư với Thiên Chúa hiện diện trong Lời của Người, trong Thánh Thể, trong con người nội tâm của ứng sinh, trong dân Chúa và trong các biến cố đời sống hằng ngày; đã lựa chọn Chúa Giêsu Kitô cách rõ ràng, chứng thực trong đời sống hằng ngày của ứng sinh; có một tinh thần giáo hội mạnh.
2. chấp nhận, một cách đích thân và tích cực, cuộc thánh hiến tu trì như được diễn tả trong Luật dòng, Hiến pháp của chúng ta và trong các văn kiện khác của Dòng; có niềm xác tín thực sự đối với mỗi một lời khấn và đối với sự kiện rằng trung thành với các lời khấn góp phần phát triển viên mãn con người của mình; nhận ra nơi bản thân khả năng sống đoàn sủng Cát Minh;
3. sống đời sống cộng đoàn cách dấn thân và với trí tưởng tượng; chứng tỏ sự quan tâm đối với đời sống của Dòng và của Tỉnh dòng, là nơi ứng sinh quen thuộc và chia sẻ cuộc sống và sứ mạng.

Chiều kích trí thức

Ứng sinh:

1. tỏ ra có khả năng học tập và học hành đều đặn, với kết quả khả quan; nuôi dưỡng nhiều quan tâm đa dạng, bao gồm một số quan tâm không hẳn mang tính học thuật.
2. đã bắt đầu học một hoặc nhiều ngoại ngữ.
3. có khả năng dung hợp lý thuyết và thực hành ở cấp độ cá nhân trong lĩnh vực thần học, xã hội, nghiệp vụ cũng như các lãnh vực khác.

Chiều kích thực tiễn

Ứng sinh:

1. đã nhận ra, đón nhận, phát triển những tài năng Chúa ban, và đã đặt những tài năng ấy cho cộng đoàn sử dụng.
2. đã cho thấy một sự quan tâm đối với nhà và việc quản lý nhà ấy; đã thu tích được chút ít kiến thức thực tiễn và kỹ thuật hoặc kỹ năng hữu ích cho đời sống cộng đoàn.

Chiều kích phục vụ

Ứng sinh:

1. hiểu sứ vụ của Dòng, cho thấy quyết tâm tham gia các hình thức phục vụ được Tỉnh dòng và toàn Dòng thực hiện; có vẻ có những khả năng, đức tính và thích thú có thể được phát triển.
2. nhạy cảm với tiếng kêu của người nghèo, muốn dấn thân vào việc rao giảng Tin Mừng và cổ vũ công lý – hoà bình; quan tâm đến sứ vụ ad gentes.
3. trong giai đoạn đào tạo đang bàn, đã cố gắng dấn thân vào những hình thức phục vụ đặc biệt – cố gắng của ứng sinh phải được đánh giá như là thích hợp.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …