Home / Dòng Cát Minh…..

Dòng Cát Minh…..

Dòng Cát Minh được bắt nguồn từ các Ẩn Sĩ, họ “sống theo gương tiên tri Êlia, một người thánh thiện và yêu mến sự cộ tịch. Họ đã chọn một lối sống thanh tịnh trên núi Cát Minh, gần một nguồn suối gọi là Suối Êlia. Họ sống trong những hang nhỏ, tương tư như các lỗ của tổ ong, sống như những con ong của Thiên Chúa, thâu lượm những mật ngọt thiêng liêng thuộc nguồn an ủi tâm linh.”

Dòng Cát Minh được bắt nguồn từ các Ẩn Sĩ, họ “sống theo gương tiên tri Êlia, một người thánh thiện và yêu mến sự cộ tịch. Họ đã chọn một lối sống thanh tịnh trên núi Cát Minh, gần một nguồn suối gọi là Suối Êlia. Họ sống trong những hang nhỏ, tương tư như các lỗ của tổ ong, sống như những con ong của Thiên Chúa, thâu lượm những mật ngọt thiêng liêng thuộc nguồn an ủi tâm linh.”