Home / khi cu

khi cu

Anh em Cát Minh đón nhận và chia sẻ cùng một đoàn sủng để sống một cuộc đời trung thành với Đức Giêsu Kitô, trong một thái độ chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm này trở thành khí cụ nâng đỡ đỡ đời sống cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ tha nhân của anh em.

Anh em Cát Minh đón nhận và chia sẻ cùng một đoàn sủng để sống một cuộc đời trung thành với Đức Giêsu Kitô, trong một thái độ chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm này trở thành khí cụ nâng đỡ đỡ đời sống cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ tha nhân của anh em.