Home / Event / Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Chân phước Isidore Bakanja, giáo dân tử đạo

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …