Home / Event / Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Chân phước. Jacques Retouret, O.Carm.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …