Home / Event / Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Thánh Albert thượng phụ Giêrusalem, giám mục (Lễ kính)

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …