Home / Lối sống của chúng tôi…

Lối sống của chúng tôi…

Lối sống của chúng tôi mang đặc trưng liên lỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong sự hoàn toàn gắn bó với Đức Kitô, ngõ hầu tìm ra cách diễn tả đời sống huynh đệ và nhiệt tâm làm việc tông đồ.

Lối sống của chúng tôi mang đặc trưng liên lỉ tìm kiếm Thiên Chúa trong sự hoàn toàn gắn bó với Đức Kitô, ngõ hầu tìm ra cách diễn tả đời sống huynh đệ và nhiệt tâm làm việc tông đồ.