Home / Ngay từ những ngày đầu,…

Ngay từ những ngày đầu,…

Ngay từ những ngày đầu, cộng đoàn Cát Minh đã chọn nhận một lối sống chiêm niệm, điều này được phản ảnh rõ ràng trong bản Luật dòng, trong đó đời sống được mô tả là đời sống hoàn toàn tận hiến và chuyên chú cầu nguyện với Lời Chúa. 

Ngay từ những ngày đầu, cộng đoàn Cát Minh đã chọn nhận một lối sống chiêm niệm, điều này được phản ảnh rõ ràng trong bản Luật dòng, trong đó đời sống được mô tả là đời sống hoàn toàn tận hiến và chuyên chú cầu nguyện với Lời Chúa.