Home / Ơn gọi của chúng tôi…

Ơn gọi của chúng tôi…

Ơn gọi của chúng tôi được hoàn thiện qua việc chia sẻ tình huynh đệ, đây cũng chính là ơn đoàn sủng và là ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng tôi được lãnh nhận khi chịu phép Thánh tẩy và chịu phép Thêm sức, gắn bó chúng tôi một cách đặc biệt với Giáo hội, làm cho chúng tôi sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, “vun trồng, củng cố Vương Quốc của Đức Kitô nơi các tâm hồn, cùng loan truyền Nước Chúa đến mọi nơi trên trái đất”.

Ơn gọi của chúng tôi được hoàn thiện qua việc chia sẻ tình huynh đệ, đây cũng chính là ơn đoàn sủng và là ơn của Chúa Thánh Thần mà chúng tôi được lãnh nhận khi chịu phép Thánh tẩy và chịu phép Thêm sức, gắn bó chúng tôi một cách đặc biệt với Giáo hội, làm cho chúng tôi sẵn sàng phục vụ Thiên Chúa và tha nhân, “vun trồng, củng cố Vương Quốc của Đức Kitô nơi các tâm hồn, cùng loan truyền Nước Chúa đến mọi nơi trên trái đất”.