Home / Qua Đức Giêsu Kitô…

Qua Đức Giêsu Kitô…

Qua Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, và là “Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo”,  chúng tôi sống kết hiệp với Thiên Chúa và với tha nhân trong một lối sống mới. Như vậy, chúng tôi chia sẻ sứ mệnh Ngôi Lời Nhập Thể trong thế giới này, và họp thành Giáo hội, trong Đức Kitô, “với tư cách bí tích, là dấu chỉ và công cụ kết hiệp với Thiên Chúa, và hiệp nhất với toàn thể nhân loại.”

Qua Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, và là “Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo”,  chúng tôi sống kết hiệp với Thiên Chúa và với tha nhân trong một lối sống mới. Như vậy, chúng tôi chia sẻ sứ mệnh Ngôi Lời Nhập Thể trong thế giới này, và họp thành Giáo hội, trong Đức Kitô, “với tư cách bí tích, là dấu chỉ và công cụ kết hiệp với Thiên Chúa, và hiệp nhất với toàn thể nhân loại.”