Home / Tiếp Tục

Tiếp Tục

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Để một vài giây phút thinh lặng.

Hít thở sâu

 Nghĩ về linh hồn người thân yêu mà qúi vị muốn Nhà Dòng cầu nguyện.

THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

Để một vài giây phút thinh lặng.

Hít thở sâu

 Nghĩ về linh hồn người thân yêu mà qúi vị muốn Nhà Dòng cầu nguyện.

Tiếp Tục