Home / Dòng Ba - Huynh Đoàn Cát Minh / Làm thế nào để Anh Chị Em Dòng Ba Cát Minh sống có ý nghĩa trong Giáo Hội ngày nay?

Làm thế nào để Anh Chị Em Dòng Ba Cát Minh sống có ý nghĩa trong Giáo Hội ngày nay?

Anh chị em Dòng Ba Cát Minh được mời gọi vào trong gia đình Cát Minh để tham dự sứ vụ Giáo Hội một cách sâu sắc. Họ được mời gọi để đóng góp vào sự biến đổi và canh tân thế giới trần tục. Mỗi thành viên Dòng Ba làm việc này bằng việc sống linh đạo và đặc sủng Dòng Cát Minh. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và Tiên Tri Ê-li là các mẫu gương cho anh chị em Dòng Ba Cát Minh sống đời sống Phúc Âm. Những lời Tuyên khấn Dòng của các thành viên Dòng Ba Cát Minh là một sự lặp lại và làm mạnh hơn lời hứa Bí Tích Rửa Tội. Trở nên hội viên Dòng Ba  không chỉ là một việc đạo đức cộng thêm vào cuộc sống; nhưng nó là một con đường sống; là một ơn gọi. Bằng cách gia nhập vào Dòng Ba Cát Minh, mỗi thành viên nhận nơi mình đặc sủng và linh đạo Dòng Cát Minh có nghĩa là đặc nền tảng của chúng ta trong đời sống cầu nguyện và phụng vụ. Ơn gọi Cát Minh là một ơn gọi tìm kiếm Ý Chúa trong những hoàn cảnh thông thường của cuộc sống hàng ngày. Anh chị em Dòng Ba được mời gọi cắm rễ yêu thương với những người mình đang sống và làm việc, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, và liên đới với dân Chúa ở khắp mọi nơi.

Check Also

Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh (Hội Áo Đức Bà)

Giới Thiệu Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh là một hiệp hội của các …