Home / Các Thánh & Á Thánh (page 6)

Các Thánh & Á Thánh

Thánh Edith Stein

Edith Stein, một nữ tu Cát Minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như …

Xem thêm ...