Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ tư: HÀNH ĐỘNG CHO KHÔN

Ngày thứ tư: HÀNH ĐỘNG CHO KHÔN

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— NGÀY 4 —

Chương 4
HÀNH ĐỘNG CHO KHÔN


Đắn đo
Đừng btin mi li người nói cũng như mi ý mình nghĩ. Nhưng mi cái, phi khôn ngoan, thn
tr
ng đắn đo xem có hp thn ý Chúa không?
Tr
i! Ta yếu hèn quá! Cái xu ca người khác, ta thường dtin, dnói hơn là cái hay, cái tt ca
h
.
Nh
ng người hoàn thin, hkhông bai nói gì cũng tin, vì họ đã biết cái yếu hèn ca con người
t
nhiên hướng về điu ác và dli lm trong li nói.
Cái khôn ngoan ca nhân đức
Đừng hành động hp tp, cũng đừng cchp theo ý riêng: thế mi tht là khôn.
Đừng bai nói cũng tin, đừng btin gì cũng vi đem hc li vi người khác: thế mi thc là
khôn.
B
n hãy hc hi nhng người khôn ngoan và có lương tâm.
Thà h
c vi người khôn ngoan tng tri còn hơn theo ý riêng.
Đời sng thánh thin làm cho người khôn cái khôn ca Chúa và cho người ta mt bài hc kinh
nghi
m vĩ đại.
Càng khiêm t
n và tùng phc ý Chúa, càng khôn ngoan và bình an trong hành động.


SUY NIM
Mun hành động cho khôn, nên ly hai đim này làm mo mc:
Đừng bai nói cũng tin, bnghĩ gì cũng cho là phi, trái li phi dp lòng tái và tình dc mà
ch
sn sàng chờ đợi thn ý Chúa.
Đừng cy tài gii, thông tho, nhưng phi đơn sơ và thành thc đón nhn ý kiến ca người khác.
Nh
ng vcao niên, nhng người kinh nghim chính là nhng cái mc vng chc cho bước
đường ca ta.
L
y Chúa! Chúa đã tự đặt mình làm mu gương hành động cho con, Chúa li dy con phi
“khôn nh
ư con rn và đơn sơ như bcâu”. Xin Chúa giúp con noi sát gương Chúa và thc hành
được như li Chúa răn dy.

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …