Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 5 —

Chương 5
ĐỌC THÁNH KINH


Bài hc khôn
Phi tìm chân lý chứ đừng tìm li khu trong Thánh Kinh.
Đọc Thánh Kinh, phi đọc vi chính tinh thn ca tác gi.
Phi tìm li ích thiêng liêng hơn là tìm li lvăn hoa chi chut.
Ta ph
i chung đọc cnhng cun đạo đức đơn sơ, cũng như nhng cun cao sâu mu nhim.
Đừng bn tâm đến thân thế, hc lc ca tác gi: hãy đọc vì lòng mến chân lý thun túy.
C
ũng không cn tra vn câu n, câu kia, ca tác ginào, mt hãy để ý xem tác giả đã nói nhng
gì.


Ging nói ca Chúa
“Người đời qua đi, nhưng đức tín trung ca Chúa smuôn đời tn ti”. [7] Chúa nói vi ta bng nhiu cách khác nhau và bng nhng người cũng khác nhau. [8] Thường tính tò mò rt có hi cho ta trong lúc đọc Thánh Kinh. Nó làm cho ta mun hiu thu và
bình lu
n nhng cái đáng lý chnên bqua.
N
ếu mun được iùch khi đọc Thánh Kinh, Bn hãy đọc cho khiêm tn, đơn thành và tin tưởng,
đừng bao giờ đọc để mong được tiếng thông gii.
Hãy bàn h
i nhng người sng thánh thin và im lng nghe htrli. Cũng đừng coi thường câu
nói c
a nhng người cao niên: không phi vô tình mà hmming nói ra đâu.

SUY NIM
Đọc Thánh Kinh cũng như các sách đạo đức, không bao ginên đọc vì tò mò: để tìm li khu,
khoa h
c, văn chương. Nhng sách đó không viết vì mc đích y.
Mu
n lĩnh hi được ý nghĩa nhng sách đó, phi đọc cho:
– khiêm nh
ượng: vì Chúa Thánh Thn chdy nhng bí nhim cho người khiêm.
đơn sơ: vì ánh sáng Chúa soi bao gicũng tự đủ cho mi người.
– tin t
ưởng: du ta không hiu thu, li Chúa bao gicũng đáng kính phc.

Ly Cha! Con đội ơn Cha vì đã giu nhng cái đó vi người khôn ngoan, thông thái mà chtra
cho tr
nhvà người đơn sơ khiêm nhượng. Xin Chúa dy con biết sng thánh thin theo gương
Chúa.

[7] Ps. CXVI, 2
[8] Bản dịch của Lamennais

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …