Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ hai mươi ba (23): SUY GẪM CÁI CHẾT

Ngày thứ hai mươi ba (23): SUY GẪM CÁI CHẾT

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 23 —

TUẦN IV, MÙA VỌNG

Chương 23

SUY GẪM CÁI CHẾT

Sn sàng luôn
Bn chcòn sng bao lâu na: hãy xem mình đã sn sàng chưa?
Con ng
ười hôm nay còn sng, mai đã biến mt.
H
chết đi khut mt để ri cũng phai lt khi trí lòng.
Điên di, cng ci thay lòng người! Chbiết nghĩ đến hin ti mà không biết dphòng tương lai!
Trong m
i hành động, mi ý nghĩ, Bn hãy xnhư thBn schết hôm nay.
N
ếu lương tâm Bn trong trng, Bn skhông schết my.
Thà tránh t
i còn hơn trn cái chết.
Hôm nay b
n chưa sn sàng, đến mai bn sn sàng thế nào được?
Mà ngày mai có gì là ch
c; Bn có chc được Bn ssng đến mai không?
S
ng lâu mà sa mình ít quá, vy hi có ích chi?
Tr
i! Sng lâu vtt đã giúp được ta đền bù, mà thường chtăng thêm li lm!
Giá ta ch
sng hn hoi được ít là ly mt ngày chhay lm à?
Nhiu người chtính năm tháng đã trli, nhưng năm tháng đã giúp htu chnh ít quá!
N
ếu chết mà đáng s, biết đâu sng lâu li không nguy him hơn?
H
nh phúc người để luôn gichết trước mt và ngày ngày dn mình sn luôn!
Đôi khi Bn gp người chết, Bn hãy nghĩ mt ngày nào đó Bn cũng sẽ đi li y.
Sáng th
c dy, bn nên nghĩ Bn skhông sng đến sáng mai.
Hãy s
n sàng huôn: Hãy sng thế nào để gichết khi đến lúc Bn chưa sn sàng.
Nhi
u người chết mt cái chết bt ưng không ng, “Vì Con người đến lúc không ai ng”. [27]


Sng sao chết vy
Gichết đim, Bn sbt đầu xét đoán khác hn về đời sng dĩ vãng và shi hn hết chnói,
đã quá biếng lười và nhát gan.
C
gng có ngay lúc này cái mình mun có lúc gichết, thế mi là hnh phúc và khôn ngoan.
Cái làm cho ta hy v
ng vng chc sẽ được chết may mn là đã hoàn toàn coi khinh thế tc, ước
ao n
ng nhit tiến đức, tôn trng klut; thng hi đền bù, vâng li mau mn, hy sinh xk
nh
n nhc chu đựng tt cnhng phn trc vì lòng mến Chúa Kitô.
B
n có thlàm được nhiu vic lành lúc còn khe, khi lâm bnh, chbiết có làm được gì không!
Ch
my người chu bnh mà khá hơn, cũng như chmy người thích ngao du mà nên thánh.
Đừng tin tưởng bn bè, thân thuc cũng đừng giãn vic phn ri li lâu, vì người đời quên Bn
chóng h
ơn Bn tưởng.
Thà t
liu klưỡng cho mình ngay lúc này và sm sn ly đôi vic phúc thin, còn hơn trông
vào ng
ười khác giúp đỡ.
N
ếu giờ đây Bn không tliu cho mình, mai ngày ly ai lo cho Bn?
Gi
phút hin ti là giphút vô giá: “Đây giphn ri, đây thi cơ thun tin”. [28] Nhưng, ngán chưa! Bn đã không biết li dng để lp công đáng thưởng!
S
có lúc Bn chao ước được mt ngày, mt giờ để sám hi mà vtt đã được!
Này, B
n thân yêu! Nếu ngay tlúc này Bn biết luôn luôn lo sđề phòng cái chết, thì còn
cái nguy, cái s
nào Bn chthoát được?
B
n hãy cgng tphút này sng hn hoi, để gichết đến Bn chvui mà không phi s.
Ngay t
lúc này, Bn hãy tp chết cho trn tc, để lúc đó bn bt đầu sng vi Chúa Kitô.
Ngay t
lúc này, Bn phi tp khinh rtt c, để lúc đó Bn được thong dong đến cùng Chúa
Kitô.
Ngay t
lúc này, Bn hãy ăn năn trpht thân xác, để lúc đó Bn được hy vng vng chc.


Dn mình chchết đến
Tri! sao Bn ngây di dám tưởng mình sng lâu, gia lúc Bn không chc sng được vng ly
m
t ngày?
Bi
ết bao người đã lm khvà họ đã chết gia lúc hkhông ng!
Bao l
n Bn nghe nói: người này phi dao đâm, người kia chết đui, người khác ttrên cao ngã
v
ỡ đầu, người này đang ăn mà chết, người khác đang chơi cũng lăn ra chết, người này chết thiêu,
ng
ười kia chết chém, người này chết dch, người kia btrm cướp sát hi.
Đó, cái chết là chung kết ca mi người “và cái sng ca người đời qua vút như bóng”. [29] Ai snhớ đến Bn sau khi Bn chết? Ai scu cho Bn?
B
n thân yêu! Hãy làm, hãy làm ngay lúc này cái Bn còn làm được, vì bn không biết trước khi
nào b
n schết. Bn cũng không thbiết trước được sphn ca bn sau khi Bn chết.
Lúc còn thì gi
, Bn hãy tích góp cho Bn nhng ca bt dit.
Đừng nghĩ đến gì khác ngoài phn ri ca bn, hãy chuyên lo duy nhng vic thuc vChúa.
“Ngay tlúc này, hãy lo tìm nhng bn thân: hãy kính các Thánh và noi gương nhân đức các
ngài,
để khi hòng lìa thế tc, các ngài sẽ đón Bn vào lâu đài bt dit”. [30] Sng trên đời, Bn hãy sng như người ngcư, như khách bhành, không màng chi ca thế tc.
Hãy gi
lòng Bn đừng vương vn và hãy nâng cao tâm hn lên cùng Chúa, vì Bn không có
“gia c
ư vng chc trên đời”. [31] Ngày ngày Bn hãydâng lòi kinh nguyn, ging ththan hòa cùng nước mt, để khi lìa thế tc,
linh h
n bn được may mn bay thng lên cùng Chúa.


SUY NIM
Bn hãy bước li gn chỗ đang ci táng và hãy nhìn xem mt đống xương rng, mt nm tro
tàn! T
t cdi sn ca nhng người thân yêu quá vãng ca Bn chcó thế!
Nhìn vào nhà h
ọ ở trước xem gia tài họ đã có người chiếm hu đang nhàn hưởng mà không qua
nh
ớ đến h: đó là cách đời báo ơn người quá c!
Còn linh h
n họ ở đâu, bn có biết không? Họ đang cái nơi mà cuc sng, mà hành vi hxưa
kia
đã tu cho h!
N
ếu họ đã sám hi, đã nhn nhc, đã đền bù… đã thánh thin!
Nh
ưng… nếu họ đã bước theo dc vng, giu sang, đã ttáng tn!!!
L
y Chúa! Con chc con chết, nhưng không biết schết lúc nào và cách nào? Xin Chúa vì cái
ch
ết thánh thin ca Chúa, giúp con dn dp sn sàng bng cách trung tín vi nghĩa v, vi ơn
Chúa, v
i kinh nguyn, siêng năng chu các phép Bí tích và chu cho st sng. Chính nhng cái
đó syên i và bo đảm cho con trong gichết.
L
y Chúa! Con sn sàng chgichết đến để mau được trút btrn tc và kết hp cht chcùng
Chúa! L
y Chúa! Tlúc này con xin phó thác hn xác con trong tay Chúa!

 

 

[27] Luc XII, 40
[28] II Cor. VI, 2
[29]
Job XVI, 10; Ps. CXLIII, 4
[30] Luc XVI, 9
[31] Hebr. XIII, 14

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi mốt (21): LÒNG THỐNG HỐI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 21 — …