Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Maria, Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi

Đức Maria, Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria

trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Maria, Đấng tìm kiếm Chúa không mệt mỏi.”

Ts. Phêrô Phạm Trọng, O.Carm.

 

 

Check Also

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …