Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria

trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Maria, người nữ chiêm niệm.”

Ts. Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.

 

 

Check Also

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …