Home / Các suy niệm về Đức Maria

Các suy niệm về Đức Maria

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.” Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.  

Xem thêm ...

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người nữ chiêm niệm.” Ts. Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.    

Xem thêm ...

Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá.” Ts. Gioan Nguyễn Minh Trực, O.Carm.

Xem thêm ...

Đức Bà tiến dâng

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Bà tiến dâng” Ts. Vinh-sơn Vũ Trọng Tài, O.Carm.

Xem thêm ...

Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Mẹ Maria, Đấng bao phủ ta trong Áo Đức Bà.” Ts. Giuse Nguyễn Văn Tâm, O.Carm. Lời Chúa: Đức Giêsu ra đời ( Lc 2, 1-20) Thời ấy, hoàng đế Au-gút tô ra …

Xem thêm ...