Home / Các suy niệm về Đức Maria / Đức Maria, Người Chị trong cộng đoàn Kitô hữu

Đức Maria, Người Chị trong cộng đoàn Kitô hữu

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria
trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021

—————————————————–

“Đức Maria, Người Chị trong cộng đoàn Kitô hữu”

Ts. Giuse M. Bùi Anh Tuấn, O.Carm.

Check Also

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh …