Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ tám: ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ

Ngày thứ tám: ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 8 —

TUẦN II, MÙA VỌNG

Chương 8
ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ


Ch
n bn mà chơi
Đừng bai cũng thltâm tình vi”.[9] Vic bn, bn hãy đem bàn vi nhng người khôn ngoan
và kính s
Chúa.
Đừng năng đi li vi nhng thanh niên và nhng người thế tc.
Đừng nnh người giu cũng đừng tìm dp ti lui người quyn quí.
Hãy quen thân v
i nhng người khiêm nhượng, đơn sơ, vi nhng người sng mt đời sng đạo
h
nh, ngay thng và hãy chnói, chbàn nhng truyn hu ích.
Đừng quen thân vi mt phnnào. Tt cnhng phnnhân đức, bn hãy phú thác cho Chúa.
Hãy
ước mong kết thân vi mt mình Chúa và các Thiên thn và hãy tránh đừng để người đời
bi
ết đến Bn.


Bác ái
Phi bác ái đối vi mi người, nhưng đừng vì đấy mà sung sã vi mi người.
Có lúc còn xa thì khen l
y khen để, mà va giáp mt đã ghét cay ghét đắng.
Có lúc ta ngh
ĩ kết thân vi người khác, như thế là va ý hlm, nhưng ngờ đâu, chính lúc y li
là lúc h
bt đầu chán ta, vì gn ta, họ đã khám phá ra nhng khuyết đim ca ta.

SUY NIM
Sng trong xã hi cn phi có tình… Nhưng tâm tình đó không bao ginên thái quá đến ni
thành su
ng sã!
Để đề phòng, tác gikhuyên ta:
Đừng quá dtin, bgp ai cũng thltâm tình.
Đừng quen thân vi nhng thanh niên thế tc và người quyn quí giu sang.
– V
i ngii càng phi hết sc dè dt.
Ch
có mt tình yêu không bao gicó thể đi quá mà chúng ta không thkhông có: tình yêu Thiên
Chúa.
L
y Chúa Giêsu! Xin giúp con mến Chúa hơn yêu cha mcon, bn hu con, và hơn chính bn
thân con. Xin cho con m
ến Chúa trong Chúa và vì Chúa, bng mt tình yêu không nqun và
không bi
ết nhượng btrước bt cmt chướng ngại nào.


[9] Eccl. VIII, 22

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …